Dochádzkový systémdochadzka

Je určený na automatizovaný zber informácií o príchodoch a odchodoch zamestnancov, s okamžitým vyhodnotením odpracovanej doby a prekážok v práci. Vďaka vysokej parametrizácii je využiteľný v akejkoľvej organizácii. Prioritne je určený pre stredné a veľké firmy a firmy, ktoré majú pracoviská územne dislokované.

 

Dôvody implementácie dochádzkového systému

 • Presná evidencia časov príchodov,   odchodov a prerušení,  zavedenie poriadku,  disciplíny,  lepšieho  využitia pracovného času
 • Minimalizovanie  počtu  papierových       dokumentov,  zníženie  nákladov organizácie  automatizáciou  tvorby podkladov  pre  výpočet  miezd
 • Zrýchlenie  tvorby  podkladov  spolu  s významným  znížením  náročnosti na potrebné  kapacity  mzdových účtovníkov
 • Zlepšenie  komfortu  pre  zamestnancov     zavedením automatizovaného zberu  informácií o príchodoch  a odchodoch zo špeciálnych zariadení, resp. cez WEB rozhranie
 • Zjednotenie  pravidiel v rámci celej organizácie  a optimalizácia vnútorných  procesov,  prenesenie zodpovednosti za kontrolu dochádzky na priamych  nadriadených
 • Jednoduché sledovanie nadčasov, zostatkov  dovolenky a limitovaných  prekážok v reálnom čase

 

Veľké organizácie využijú viacúrovňové prístupové práva do systému, s  možnosťou obmedzovania podľa rôznych kritérií, s  prepojením na overované prihlasovanie sa do systému (cez LDAP), s  vytvorením pracovných dôb s  nerovnomerným rozdelením pracovného týždňa a pripojením množstva dislokovaných pracovísk.

Pre zákazníkov výrobných organizácií býva častou otázkou problematika vykazovania práce. Už nestačí iba evidovať počet odpracovaných hodín, čoraz dôležitejšie je odsledovať hodiny odpracované na jednotlivých zákazkách, resp. výrobných linkách.

Systém pracuje v  reálnom čase,  t.j.  ihneď po odsnímaní sa údaje objavia v  aplikácii spolu s  vyhodnotením pracovnej doby. Dáta sú tiež ihneď dostupné na prípadnú ručnú aktualizáciu (korekciu nesprávnych údajov).

Okrem základnej funkcie sledovania a výpočtu hodín obsahuje viacero ďalších rozšírení:

 • umožňuje výpočet rôznych benefitov viazaných na odpracovanú dobu
 • umožňuje nastavenie automatického výpočtu nárokov na stravné lístky, alebo na dotovanú stravu
 • zabezpečuje proces schvaľovania elektronickej žiadanky  o neprítomnosť, napr. dovolenku, náhradné voľno,...
 • zabezpečuje proces spracovania cestovných príkazov od vytvorenia požiadavky až po výpočet výšky cestovných náhrad
 • umožňuje evidenciu a vyhodnotenie nákladov na prepravu zamestnancov do zamestnania

 

Benefity zavedenia systému  pre manažment

 • Nadriadený má všetky potrebné informácie  v reálnom čase
 • Okamžitý stav  –  zoznam  prítomných  a neprítomných  v konkrétnom  čase
 • Okrem sledovania skutočnosti systém umožňuje aj plánovanie a poskytuje podporu pri rozhodovaní
 • Systém poskytuje údaje o odpracovaných  hodinách na výrobných linkách,  projektoch
 • Prehľady podľa vlastných potrieb

 

Benefity zavedenia systému  pre zamestnancov

 • Presná evidencia odpracovanej doby, dôležitá najmä pre zamestnancov pracujúcich v pružnej pracovnej dobe     
 • Informácie  o stave dovolenky a vyčerpaných limitovaných prekážkach (návšteva lekára, sprevádzanie člena rodiny) sú k dispozícii v reálnom čase, dostupné cez dochádzkový terminál, kiosk alebo cez WEB aplikáciu
 • V každom čase je dostupná informácia o salde  odpracovaného  času

 

 

ST7                     ME2   
  

 

       Štatistika RD                   SG7