Cestovné príkazycestovne prikazy

Plánovanie tuzemských a zahraničných  pracovných ciest a riadenie schvaľovacieho procesu. Vyúčtovanie ostatných nákladov na pracovnú cestu ako sú ubytovanie, parkovné, pohonné látky,  s možnosťou pripojenia scanu účtovaného dokladu ako prílohu k cestovnému príkazu.  Automatický výpočet stravného  za  čas  strávený na pracovnej ceste. Možnosť výpočtu diferencovaného vreckového a stravného s ohľadom na pracovné zaradenie zamestnanca, alebo na čas strávený na pracovnej ceste.

 

 

Dôvody implementácie modulu Cestovné príkazy

 • Zjednodušenie vyúčtovania a zrýchlenie kontroly vyúčtovaných cestovných náhrad za pracovné cesty
 • Urýchlenie procesu schvaľovania  cestovných  príkazov v prípade dislokovaných pracovísk
 • Prepojenie dochádzky zamestnanca s výpočtom stravného vo vyúčtovaní CP, kontrola na zaevidovanú pracovnú cestu   
 • Mailová notifikácia pri zmene  stavu cestovného príkazu v procese schvaľovania  a kontroly  adresovaná  žiadateľovi, schvaľovateľovi a zástupcovi,  pracovníkovi pokladne
 • Priznanie stravných nárokov pri prechode viacerými krajinami, s možnosťou výpočtu dodatočných náhrad nad rámec  zákona, v zmysle interných smerníc

 

Benefity zavedenia   modulu pre manažment

 • Výpočet cestovných náhrad  a zrážok v súlade  s legislatívou
 • Úspora finančných nákladov –  kontrolný mechanizmus vyplácania náhrad preberá systém,  nie je nutné personálne posilňovať kontrolu CP
 • Zamedzenie nesprávnemu,  prípadne neoprávnenému účtovaniu cestovných náhrad
 • Elektronické  schválenie  pracovnej cesty hromadne / jednotlivo
 • Možnosť rozhodnúť o ceste odsúhlasením / zamietnutím odpoveďou na mail aj  z mobilu
 • Možnosť definovať  viacstupňové schvaľovanie,  určenie zástupcu schvaľovateľa 

 

Benefity zavedenia modulu  pre zamestnancov

 • Zrýchlenie a zjednodušenie procesu schválenia cesty -  zamestnanec nemusí predkladať nadriadenému tlačivo CP na priamy podpis,  pracuje sa iba v module
 • Schválenie cesty aj v prípade dislokovaných pracovísk netrvá viac ako pár minút
 • Všetky úkony od zadania,  cez schválenie,  kontrolu, vyúčtovanie  a vyrovnanie sú zaznamenané v systéme 
 • Pri vyúčtovaní CP nie je nutné zisťovať alebo pamätať si stravné nároky -  modul zabezpečí správne vyúčtovanie tuzemského CP  a zahraničného CP,  aj v prípade prechodu viacerými krajinami

 

CP ziadanka

Rozpis CP