Ochranné osobné pracovné prostriedkyOOPP

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej OOPP) zamestnancom je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri poskytovaní OOPP je zamestnávateľ povinný  vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika  a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia. Výrazným uľahčením pre zabezpečenie tejto evidencie je modul OOPP, ktorý zabezpečuje evidenciu odovzdaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pre každého zamestnanca, pričom výdaj OOPP  zamestnancovi je zabezpečený po jeho zosnímaní kartou.

 

Dôvody implementácie modulu OOPP

  • Nahradenie papierovej evidencie vydaných OOPP aplikáciou dostupnou každému vedúcemu
  • Sledovanie nákladov na vydané OOPP podľa zamestnancov alebo zvolených organizačných jednotiek
  • Zamedzenie výdaja OOPP, ktoré neboli vopred schválené nadriadenou osobou

 

Benefity zavedenia  modulu pre manažment

  • Nadriadený má k dispozícii prehľad  o všetkých  pridelených OOPP za všetky  jemu podriadené osoby
  • Dochádza k zníženiu nákladov na OOPP zavedením kontroly dátumu posledného výdaja 
  • Je dostupná informácia o hodnote  pridelených  OOPP  za vybrané  obdobie,  za vybrané  oddelenie
  • Osoba zodpovedná za výdaj je vopred informovaná e-mailom 
  • Výdaj OOPP  je viazaný na vopred schválené pridelenie OOPP  a je potvrdený snímaním čipovej karty  zamestnanca

 

Benefity zavedenia modulu  pre zamestnancov

  • Zamestnanec  si môže   pozrieť  všetky ním  prevzaté  OOPP  aj  s informáciou  o ich hodnote
  • Modul poskytuje  zamestnancovi  informácie,   kedy mu  bol daný OOPP vydaný  so zachovaním  kompletnej  histórie

 Evidencia OOPP

OOPP detail