Opakované aktivity aktivity (evidencia školení, prehliadok,...)

Modul  Aktivity je určený k evidencii, plánovaniu a vyhodnoteniu absolvovania povinných aj nepovinných odborných školení,  vstupných a  preventívnych lekárskych prehliadok.  Umožňuje  získať informácie o druhoch školení  a lekárskych prehliadkach, ktoré zamestnanci podniku môžu, resp. musia absolvovať. Zabezpečuje automatické poslanie e-mailovej správy zamestnancovi, jeho nadriadenému a osobe zodpovednej za organizáciu školenia pred ukončením platnosti danej aktivity

 

Dôvody implementácie modulu Aktivity

  • Automatické sledovanie blížiaceho sa termínu ukončenia platnosti opakovanej  aktivity - školenia  a lekárskej prehliadky, stráženie zákonných lehôt systémom
  • Eliminácia rizika nedodržania požadovaného termínu, systém generuje plán školení denne podľa jednotlivých kategórií školení, pričom mailom informuje zamestnanca aj nadriadeného o nutnosti  absolvovať v danom čase preškolenie
  • Nahradenie starého spôsobu evidencie, často v papierovej forme, modernou elektronickou aplikáciou dostupnou každému, kto to potrebuje

 

Benefity zavedenia   modulu pre manažment

  • Prácne sledovanie termínov školení ručnou evidenciou je minulosťou, odbúra sa zdĺhavá  a neefektívna papierová evidencia, často spojená aj s chybovosťou
  • Nadriadený má informáciu o všetkých zamestnancom absolvovaných školeniach
  • Možnosť rozvrhnutia  pracovných  úloh   s prihliadnutím na nutnosť zamestnanca absolvovať školenie,  lekársku prehliadku v konkrétnom termíne
  • Sprehľadnenie  evidencie  plánovaných  a absolvovaných  aktivít,  evidencia kompletnej histórie
  • Hromadné zadanie absolvovanej aktivity

 

Benefity zavedenia   modulu pre zamestnancov

  • Prístup  k vlastným dátam  o plánovaných  a absolvovaných  aktivitách
  • Zamestnanec  je včas systémom upozornený na blížiaci sa termín ukončenia platnosti školenia 

 

 aktivity