Zlepšovacie návrhynavrhy3

Konkurencieschopnosť firmy sa dá zvyšovať rôznymi spôsobmi. Každý zamestnanec by mal využívať svoj rozum a skúsenosti.  Práve zamestnanec vďaka každodennému kontaktu so svojou pracovnou činnosťou najlepšie vie o rezervách a problémoch, pričom často pozná aj ich najlepšie riešenie. Dobre fungujúce zlepšovateľstvo bežných zamestnancov je významnou konkurenčnou výhodou. Modul Zlepšovacie návrhy zabezpečuje elektronický zber návrhov na zlepšenie, ktoré zadávajú samotní zamestnanci. Umožňuje nadriadeným návrh posúdiť, akceptovať a  realizovať. Po nazbieraní dostatočného počtu bodov si môže zamestnanec vybrať vecnú, prípadne finančnú odmenu za podané zlepšovacie návrhy.

 

Dôvody implementácie modulu Zlepšovacie návrhy

 • Zvýšenie motivácie zamestnancov k podávaniu zlepšovacích návrhov
 • Zavedenie odmeňovania zamestnancov podávajúcich námety na zlepšenie formou vecných odmien
 • Elektronický zber a posúdenie každého návrhu zamestnanca cez systém zaručíže ani jeden návrh sa nestratí a môže byť prínosom pre podnik
 • Automatické ocenenie zlepšovacieho návrhu pridelením bodov za podaný návrh 

  

Benefity zavedenia   modulu pre manažment

 • Nadriadený má k dispozícii prehľad  o všetkých  podaných návrhoch  za všetky  jemu pridelené osoby s  možnosťou sumarizácie  za organizačné jednotky
 • Modul poskytuje informáciu o predpokladaných nákladoch súvisiacich s realizáciou návrhu  a predpokladanom ušetrení po jeho realizácii
 • Posudzovateľ návrhu  je  o zadanom  návrhu  informovaný  mailovou  notifikáciou
 • Rozhodovanie  o akceptácii návrhu je  jednoduché   a rýchle , čo šetrí čas  a náklady spojené  s prácnym manuálnym  alebo papierovým  evidovaním  a vyhodnocovaním
 • Ani námety, ktoré sa nedajú hneď realizovať neostanú zabudnuté a nestratia sa

 

Benefity zavedenia modulu  pre zamestnancov

 • Zamestnanec  má k dispozícii  všetky ním  zaevidované  zlepšovacie  návrhy,  vidí posun návrhu  v procese  ( akceptovanie,  zamietnutie,  realizácia)
 • Okamžite  po zmene  stavu  zlepšovacieho  návrhu  sú  systémom  pridelené  body,  zamestnanec si môže  pozrieť  ich  aktuálny stav  
 • Zamestnanec si za svoje pridelené body môže vybrať odmenu podľa vlastného rozhodnutia
 • Zadávanie návrhu je dostupné aj pre zamestnancov, ktorí nemajú k dispozícii svoj počítač,  použitím kioskového pracoviska prihlásením zamestnaneckou kartou

 statistika navrhov

Navrh detail