Prístupový systémpristup

Úlohou tohto modulu je umožniť povereným osobám prideliť práva prechodu určenými miestami a regulovať práva vstupu vybraných osôb do vymedzených priestorov v  konkrétnom čase. Inštalovaný systém zabezpečí automatické vyhodnotenie oprávnenosti prechodu osôb a  umožní, prípadne neumožní odblokovanie  fyzických zábran.

 

Dôvody implementácie Prístupového systému

 • Zavedenie centrálneho systému kontroly vstupu do objektov
 • Umožnenie vstupu oprávnených osôb do vymedzeného  priestoru
 • Zabránenie neoprávneného prechodu osôb, ktoré musia prejsť osobnou kontrolou
 • Obmedzenie používania klasických kľúčov
 • Získanie prehľadu o aktuálnom počte osôb v sledovaných objektoch

 

V súčasnosti sa neustále zvyšujú nároky na bezpečnosť práce a kontrolu vstupu  osôb do priestorov firiem. Strážna služba, ktorá zabezpečuje  stráženie objektov musí v každom momente vedieť povedať koľko osôb sa v areáli podniku nachádza a najmä v podnikoch so špeciálnou  výrobou musí poznať aj ich konkrétnu pozíciu. Je to nevyhnutné najmä v prípade požiaru, pretože ochrana zdravia a životov je prvoradá.

Aj taký jednoduchý problém, ako zvládnuť ranné špičky pri príchode do práce spolu so zamedzením vstupu  nepovolaných osôb, resp. osôb, ktoré majú prejsť osobnou kontrolou, sa bez systémovej podpory rieši ťažko.

Ďalšou často riešenou otázkou je aj ochrana vnútorných priestorov v rámci areálu, obmedzenie počtu krádeží, snaha obmedziť používanie klasických kľúčov, zaviesť kontrolovaný režim vstupu do určitých chránených priestorov, podľa možnosti bez nárokov na zvyšovanie počtu obslužného personálu.  

Najmä v priemyselných parkoch je pomerne často diskutovanou témou vjazd vozidiel, ich kontrola pri vstupe a pri výstupe. Jedna vec je ich samotná evidencia kvôli prehľadu prítomnosti v areáli firmy, druhá vec je minimalizovať ľudský faktor. Nezriedka totiž ku krádežiam dochádza aj na strane tých, ktorí majú hodnoty chrániť.

Najjednoduchšie je vziať si na pomoc techniku – buď v podobe turniketov vo vstupných halách, rámp na bránach, elektromagnetických zámkov v kombinácii s riadiacimi jednotkami alebo kamerových systémov

Aj keď prvotné náklady na nasadenie systému sú pomerne vysoké, jednoduchým porovnaním voči mzdovým nárokom ľudí, ktorých by firma potrebovala na dosiahnutie rovnakého efektu (bezpečnosť, spoľahlivosť, rýchlosť, priepustnosť, dislokácia) vychádza jednoznačne v prospech techniky.

Okrem tejto základnej funkcionality systém poskytuje aj ďalšie možnosti:

RFID2 grey front

 ACM new

Benefity zavedenia systému

 • Priestorové  a časové riadenie pohybu osôb v objekte  pridelením prístupových práv
 • Presná evidencia vstupu/výstupu osôb do/z monitorovaného priestoru
 • Informácia o presnom počte osôb v zónach a o čase pobytu v zóne
 • Dostupnosť informácií v reálnom čase, vrátane histórie pohybu osoby po areáli
 • Umožnenie voľného prechodu osôb turniketmi v prípade požiaru
 • Zobrazenie prechodov osôb v reálnom čase  s možnosťou zobrazenia fotografie  a údajov o prechádzajúcej osobe
 • Možnosť integrácie so systémom EPS  a  s kamerovým systémom

 prechod osob 2

TTR04