Evidencia návštevNávštevy

Elektronický systém zabezpečujúci evidenciu prichádzajúcich návštev s uvedením navštívenej osoby a dôvodu návštevy. Umožňuje zrýchlenie procesu evidencie návštev formou čítania OCR kódu z  občianskych preukazov a pasov. V prípade kontrolovaného vstupu do objektu s použitím čipovej karty je možné návšteve prideliť kartu spolu s príslušnými oprávneniami vstupu do pridelených priestorov.

 

Dôvody implementácie modulu Evidencia návštev

·        Zabezpečenie presnej evidencie návštev v podniku, evidovanie navštívenej osoby, dôvodu návštevy

·        Odstránenie manuálneho zapisovania návštevy a zníženie chybovosti v evidencii návštev

·        Nutnosť poznať v každom čase reálny počet návštev

·        Zamedzenie vstupu nežiadúcim osobám

·        Umožnenie prístupu do vymedzených priestorov vybraným návštevníkom

 

 

Benefity zavedenia modulu
4 DESKO Swipe Reader mini MPR MRZ ID Card

·        Elektronická kniha návštev dostupná všetkých zodpovedným osobám cez WEB aplikáciu

·        Zrýchlenie evidencie návštev čítaním OCR kódu z občianskych preukazov a pasov pomocou čítačky OCR kódu

·        Možnosť evidencie doplňujúcich informácií o návšteve (napr. EČV vozidla, pomôcky, ktoré návšteva prináša so sebou,...)

·        Rýchle vyhľadanie návštevy v prípade opakovaného vstupu, bez ohľadu na miesto jej prvej registrácie

·        Umožnenie návšteve vstup do určeného priestoru na základe pridelenia čipovej karty

·        Zabezpečenie vybraným dlhodobým návštevám (napr. dodávateľom) opakovaný vstup do vymedzených  priestorov

·        Možnosť tlače návštevného lístka

·        Možnosť podpisu návštevného lístka na podpisovom tablete, bez nutnosti tlače dokladu

 

 

návšteva detail

3 DESKO Swipe Reader mini MPR ePassport