Stravovací systémstrava

Stravovací systém umožňuje využitie moderného, bezlístkového spôsobu objednávania a výdaja stravy v jedálňach a bufetoch. Prioritne je určený na zjednodušenie objednávania stravy, ale dá sa využiť aj v prípade bezobjednávkového výdaja. Jeho prepojenie s dochádzkovým systémom zabezpečí automatický výpočet hodnoty dotovanej stravy na základe odpracovaných hodín. Na konci mesiaca systém poskytuje podklady pre mzdy o výške zrážky za odobratú stravu, vrátane rozúčtovania nákladov za poskytnutie stravy podľa rôznych členení.

 

 

Dôvody implementácie Stravovacieho systému

 • Nahradenie objednávania stravy značením stravných lístkov moderným spôsobom s využitím čipovej karty alebo výberom jedla cez WEB aplikáciu
 • Zamedzenie nadmerných platieb za vydanú stravu externým dodávateľom stravy
 • Zníženie nákladov na stravu objednaním presného počtu jedál
 • Odstránenie manipulácie so stravnými lístkami a ich využívaniu na nakupovanie v obchodnej sieti
 • Umožnenie poskytnutia stravy všetkým záujemcom bez ohľadu na právny vzťah k poskytovateľovi stravy (napr. dôchodcom, študentom, dodávateľom,...)

Zo zákona firmám prináleží povinnosť zabezpečiť zamestnancom jedno teplé jedlo denne. Niektoré si túto povinnosť uľahčia pridelením stravných lístkov, ale tie, ktorým na plnení tejto úlohy záleží viac, zriadia výdaj, prípadne aj prípravu jedál vo svojich priestoroch. V  tomto momente sa však objaví problém, ako zabezpečiť stravu pri minimálnych nákladoch. Dá sa to zaistiť tak, že sa navarí, resp. dovezie presne  objednané  množstvo jedál. Ďalšia možnosť úspory nákladov je v  tom, že organizácia poskytne  príspevok na stravu  zamestnancom adresne, presne podľa skutočne odpracovaných hodín. Aby sa  znížila prácnosť a chybovosť  pri tomto vyhodnocovaní je nevyhnutné vylúčiť ľudský faktor a zabezpečiť automatizované vyhodnotenie.

Ďalším spôsobom, ako znížiť náklady na poskytovanie stravy, je minimalizovať náklady na  manipuláciu s hotovosťou   zrušením predaja stravných lístkov a odstránením platenia v  hotovosti pri pokladni. Toto sa dá dosiahnuť zavedením  bezlístkového  a  bezhotovostného  stravovacieho systému, s  priamou podporou  výpočtu zrážky za stravu  a  jej prepojením so mzdovým systémom.

 

ObjednávanieST7 Strava

Každý stravník má možnosť objednávania stravy na dni, na ktoré jedáleň ponúka odber stravy (t.j. je vytvorený jedálny lístok). Jedlo je možné objednať do času uzávierky objednávania. Stravník si objedná konkrétny druh stravy s  tým, že určí aj miesto odberu stravy (výdajňu). Ak sa z  akéhokoľvek dôvodu stane, že nemôže odobrať stravu (napr. neplánovaná pracovná cesta) a je už po termíne uzávierky objednávok, môže ponúknuť jedlo do burzy. Pokiaľ sa nájde záujemca o jedlo, za toto jedlo zaplatí záujemca, inak ho platí ten, kto ho prvotne objednal. Burza je anonymná, ako prvé sa minie jedlo, ktoré bolo do burzy ponúknuté ako prvé.

Objednávanie je možné realizovať cez WEB aplikáciu po prihlásení sa vlastným loginom a  heslom, alebo na objednávacích termináloch, na základe identifikácie kartou.

Výdaj stravy

Pri výdaji stravy sa stravník identifikuje svojou kartou na výdajnom mieste (vybavenom terminálom, displejom a potvrdzovacím tlačidlom). Obsluha výdaja skontroluje na displeji objednávku a vydá objednaný druh jedla, potvrdením výdaja.  Počas výdaja pre obsluhu na displeji roluje informácia o počte objednaných, zatiaľ neodobraných jedlách.

Vyhodnotenie objednávok

Každý deň po uzávierke má obsluha jedálne k  dispozícii informáciu o  počte a  zložení objednávok na ďalší deň (v  členení podľa druhov a  typov jedál objednaných v  jednotlivých výdajniach).

Na konci mesiaca obsluha vytlačí finančné prehľady o objednanej strave a  spustí tvorbu exportnej dávky pre mzdy. Táto dávka obsahuje mesačné vyhodnotenie zrážok za stravu pre tých zamestnancov, ktorým sa má zrážka do miezd preniesť. Okrem tejto základnej funkcionalite, založenej na výdaji stravy je možné použiť aj ďalšiu možnosť, ktorou je platba kartou vo firemných priestoroch.

 

Benefity zavedenia systému  pre manažment

 • Automatizácia výpočtu nákladov na stravné spolu s priamym zúčtovaním zrážok cez mzdový systém
 • Rozšírenie okruhu stravníkov, čím sa zvýši objem vydávanej stravy a dochádza k zníženiu jednotkovej ceny jedla
 • Zníženie nákladov na dotovanú stravu pri presnom sledovaní hodín odpracovaných v jednotlivých dňoch

 

Benefity zavedenia systému  pre zamestnancov

 • Predĺženie času na objednávanie stravy
 • Zvýšenie komfortu objednávania stravy „od stola“ priamo cez WEB rozhranie
 • Umožnenie vyjadrenia záujmu o stravu aj po uzávierke objednávania cez Predburzu
 • Možnosť presunutia objednanej stravy inému stravníkovi cez Burzu, ak ju stravník sám nemôže odobrať

 Web objednvanie